• DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST
Sıhhat çalışanlarının mali hakları iyileştiriliyor

Sıhhat çalışanlarının mali hakları iyileştiriliyor

[ad_1]


Sıhhat çalışanlarının özlük ve mali haklarının iyileştirilmesine yönelik yasa teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

Geçtiğimiz günlerde, kamu kurumlarında çalışanların ek göstergelerindeki değişim ile beraber sıhhat çalışanlarının mali haklarının iyileştirileceğine de dair informasyon kamuoyu ile paylaşılmıştı.

Sağlıkçıların gözünün kulağının üstünde olduğu kanun teklifi, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu tarafınca kabul edildi. Yeni düzenlemeye gore sağlıkçıların emek harcama şartları ve alacakları ödemelerde iyileştirme yaşanacak.

Teklife üç parti de “evet” oyu verdi

AA’nın haberine gore. teklifte AK Parti, MHP ve CHP milletvekilleri “evet” oyu kullandı.

Aile hekimi olarak çalışanlara aile hekimliği uzmanlık eğitimi

Teklife gore, 1 Ocak 2029’a kadar sözleşmeli aile hekimi olarak çalışanlar, tıpta uzmanlık imtihanı sonuçlarına gore merkezi yerleştirmeye doğal olarak olmaksızın, Tıpta Uzmanlık Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde aile hekimliği uzmanlık eğitimi yapabilecek.

Her ay emekli aylıklarıyla beraber ilave ödeme

Hekim yada diş tabibi kadro ve pozisyonları esas alınarak emekli, adi malullük yada vazife malullüğü aylığı bağlanmış olup, aylıklarıyla beraber makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olan doktor ve diş tabiplerinden ilgili mevzuatına gore uzman olanlara, 26.000 gösterge rakamının, uzman olmayanlara 20.000 gösterge rakamının işyar aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay emekli aylıklarıyla beraber ilave ödeme yapılacak.

Sağlık çalışanlarının mali hakları iyileştiriliyor #1

İnceleme heyetleri oluşturulacak

Her bir sıhhat tesisinde ek ödemeye esas işlemleri denetlemek suretiyle araştırma heyetleri oluşturulacak.

Ek ödemenin oranı Sıhhat Bakanlığı’nca belirlenecek

Sıhhat kurum ve kurumlarında bakanlıkça belirlenen hizmet sunum şartları ve kriterleri, personelin unvanı, görevi, disiplin durumu, emek harcama şartları ve süresi, hizmete katkısı, performansı, incelem, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile muayene, ameliyat, anestezi, girişimsel işlemler ve özellik arz eden riskli bölümlerde emek harcama şeklinde unsurlar dikkate alınmak suretiyle ek ödemenin oranı Sıhhat Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Personele dağıtılabilecek ek ödeme tutarları belirlendi

Teklifle, personele dağıtılabilecek ek ödeme tutarları da belirleniyor.
Sıhhat Bakanlığı bağış, faiz ve kira gelirleri dışındaki döner ana para gelirleri, Toplumsal Güvenlik Kurumundan elde edilmiş tüm kaynaklar ile öteki nakit kaynaklarını personele ek ödeme dağıtımında kullanabilecek.

Sağlık çalışanlarının mali hakları iyileştiriliyor #2

Döner ana para işletmelerinden saymanlığa aktarılacak yüzde netleşti

Bakanlık döner ana para işletmeleri, sıhhat hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli ve verimli hizmet sunumunun teşviki, sıhhat kurum ve müesseselerinin kendi imkanlarıyla karşılayamadıkları ihtiyaçların giderilmesi; eğitim, araştırma, geliştirme faaliyetlerinin ve bakanlık taşra teşkilatının desteklenmesi amacıyla yapılacak giderlere iştirak etmek için aylık gayrisafi kazançtan aylık öğrenim edilen tutarın yüzde 6’sını geçmemek suretiyle, bakanlıkça belirlenecek oranı Bakanlık Döner Ana para Merkez Saymanlığı hesabına aktaracak.

Merkezi yönetim bütçesinden ek ödeme

Sıhhat Bakanlığı ve bağlı müesseselerinin kadro ve pozisyonlarına atanan ve döner ana para gelirlerinden ek ödeme alan eğitim görevlilerine, en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 410’u, uzman doktor, tıpta uzmanlık mevzuatına gore uzman olanlar ile uzman diş tabiplerine yüzde 335’i ve pratisyen doktor ve diş tabiplerine ise yüzde 265’i oranında, her ay herhangi bir katkıya bağlı olmaksızın, merkezi yönetim bütçesinden ek ödeme yapılacak.

İl sıhhat müdürlüğünün ve hastanelerin sözleşmeli pozisyonlarında istihdam edilen tabipler ile bakanlık yada bağlı müesseselerinin kadrosunda tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık mevzuatına gore öteki kamu kurum ve kurumlarında uzmanlık eğitimi yada yan dal uzmanlık eğitimi yaptırılanlar için de bu yargı uygulanacak.

Alacak tahsili

Sıhhat Bakanlığına bağlı sıhhat tesislerince, sıhhat sigortasından yararlanamayanlara sunulan sıhhat hizmet bedellerinden 31 Aralık 2021 evveliyatına kadar öğrenim edilememiş alacak tutarlarının yüzde 50’si, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren 1 yıl içinde defaten yada taksitle ödenirse geri kalan kısmı ferileriyle (aslolan alacağa olan eklentiler) beraber silinecek.

Komisyonda kabul edilen önergeyle, bu maddedeki tutarlar 5 bin liradan 10 bin liraya yükseltildi. Buna gore, söz mevzusu alacak tutarı 10 bin lira ve altındaysa tamamı resen, alacak tutarının yarısının 10 bin liranın altında olması halinde 10 bin lira terkin edilerek, bakiye kısım öğrenim edilecek.

Üniversite hastanelerinde vazife icra eden personelin durağan(durgun) ek ödemelerinde düzenleme yapılacak

Yükseköğretim Kanunu’nda meydana getirilen değişikle, üniversite hastanelerinde vazife icra eden personelin durağan(durgun) ek ödemelerinin de merkezi yönetim bütçesinden karşılanması amacıyla Sıhhat Bakanlığı ile paralel düzenleme yapılması öngörülüyor.

Sıhhat çalışanlarına merkezi yönetim bütçesinden ek ödeme

Sıhhat Bakanlığı mensubunun merkezi yönetim bütçesinden ek ödeme alması sağlanacak. Personele dağıtılabilecek ek ödeme tutarı belirlenirken, sıhhat kurum ve müesseselerinin tek tek tahakkukları ya da gelirleri yerine Sıhhat Bakanlığının toplam gelirleri ve nakit imkanları esas alınarak personele ek ödeme yapılabilecek.

İlave ücretler için belirlenen tavan yükseltiliyor

Teklifle, öğretim üyelerinin mesai saatleri haricinde üniversitede sundukları sıhhat hizmetlerinden dolayı aldıkları ilave ücretler için belirlenen tavan yükseltilecek.
Adli Tıp Kurumu mensubunun durağan(durgun) ek ödemeleri de merkezi yönetim bütçesinden karşılanacak.

Kadrolara atamalara düzenleme

Teklifle, uzman doktor, tıpta uzmanlık mevzuatına gore uzman, doktor, diş tabibi ve eczacı kadro ve pozisyonlarına yapılacak ilk kere yada tekrardan atamalara ve kuraya ilişkin şartlar da düzenleniyor. Kura ve bunların Sıhhat Bakanlığındaki atamalarına ilişkin usul ve esaslar Sıhhat Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Hekim öğretim üyesi, eğitim görevlisi ve başasistanların verilmesi

Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini, ilgili dalda tıpta uzmanlık mevzuatına gore uzman olan profesör, doçent, hekim öğretim üyesi, eğitim görevlisi ve başasistanlar verecek. Hekim öğretim üyesi ve başasistanların tıpta uzmanlık eğitimi verebilmeleri için uzmanı oldukları alanda fiilen minimum bir yıl çalışmış olmaları koşul olacak.

Sözleşmeli sıhhat mensubu olarak çalışılması

Teklif, Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sıhhat Mensubu Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişim Yapılması Hakkında Kanun’da değişim yapıyor. Buna gore, ilgili kanun kapsamında devlet hizmeti yükümlülüğünü icra eden personel, bulundukları ilde ilgili kanuna doğal olarak sözleşmeli sıhhat mensubu olarak çalışabilecek.

Pozisyon sayısı artırılabilecek

Pozisyon yetersizliği sebebiyle sözleşmeli personel istihdamında güçlük yaşandığında, bu güçlüğü aşmak suretiyle pozisyon sayısı artırılacak.
Eğitim aile sağlığı merkezi yada eğitim aile hekimliği birimlerinde vazife icra eden öğretim üyeleri ve eğitim görevlilerine aslolan kurumlarında da ödeme yapılacak.

[ad_2]
Kaynak: webhane.com

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN